การดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารสู่สากล Copy

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 : นางวรพันธุ์ รุ่งกรุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ /นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง พร้อมด้วยนางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์และทีมงานจังหวัด ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารสู่สากล บ้านครูกานต์ ผัดไทภูเขาไฟ/โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กลุ่มทอผ้าด้ายบ้านหนองเพชชร ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง/กลุ่มข้าวอินทรีย์/กลุ่มนำ้อ้อย ตำบลถลุงเหล็ก /ร้านค้าประชารัฐ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์งอันเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยชุมชนที่ตั้งบนดอยสูง มีสภาพภูมิ ประเทศเป็นทิวเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้ กว้างไกล มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)