โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวณัฐนิช อินทสระ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

จ่าเอกสงัด พืชพันธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

นางรุ่งนภา วงศ์ชัยสัมฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)