โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายศุภกร มูลสุวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นางสาววรพันธ์ุ รุ่งกรุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล

จ่าเอกสงัด พืชพันธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวณัฐนิช อินทสระ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายสมปอง อาจณรงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นายอนุชิต โอชัยกุล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายณัฐพล แสนคำ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางรุ่งนภา วงศ์ชัยสัมฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)