โครงสร้าง/บุคลากร

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

นายสมปอง อาจณรงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางรุ่งนภา วงศ์ชัยสัมฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิวสา ธนาพลภิญโญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอัดนัน สะอุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปทุมพร หมั่นทำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตนา ขุนเคว็จ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอรกัญญา กันภัย

พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสาวกาญจนา ทองเกษม

ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นายมรุต ภูมิมี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐนิช อินทสระ

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายจิรวัฒน์ เพิ่มทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชัยวุฒิ ไชยชนะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี ดำทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวแพรวพรรณ พุกพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นางภัทรพร เอื้ออิสระวิมล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปราณี ทองแท่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุมิตร พันเรืองเดช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชัญญานุช มะนาต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอิสรา ปิ่นแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกัลยวรรธน์ จันทร์อ่วม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

นางสาววันดี ศรีขวัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายคณาวุฒิ เกตุชู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภูษณิศา สุวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอาทร วีระเศรษฐกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอนุชิต โอชัยกุล

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

นางสาวดวงนภา สงฆ์ประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีอัครพล จิตจักร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนวพร พิมพา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปวิตรี อังกุลดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

นางสาวภัทรลภา สุริโย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติทัศน์ นาสรร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอำเภอ มาพวง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นายณัฐพจน์ บุญคง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 2 times, 1 visits today)