หนังสือ ที่ มท 0408.6/ว 0387 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 17 จังหวัด เรื่อง การซ่อมแซมโครงสร้างก่อนหมดสัญญาด้านงานก่อสร้างร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP (เฉพาะภูมิภาคภาคเหนือ)

15 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 0365 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง สำรวจกลุ่มเป้าหมายโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แนวทางที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

13 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด