หนังสือ ที่ มท 0408.4/ว 2455 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เชิญผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน

06 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/5709 ถึง 5715 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรโรงเรียน OTOP (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, พัทลุง, อ่างทอง, เชียงใหม่, ขอนแก่น, น่าน)

30 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด