หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 2032 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

18 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.2/ว 1993 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด และกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

14 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/ว 1124 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

11 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 1945 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมออกแบบและการใช้งานระบบเว็บไซด์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

10 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.2/ว 1104 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมที่ 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 2 จังหวัด)

06 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.2/ว 1103 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมที่ 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 6 จังหวัด)

06 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด