หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 59 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม OTOP ชวนชิมฯที่สนใจเข้าร่วมโครงการและพร้อมที่จะลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP รสไทยแท้ โดยจัดส่งแบบสำรวจให้กรมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 26 ม.ค.61

17 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 47 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการประสานจากกรมการท่องเที่ยว ให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดระดับพื้นที่พิจารณาเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

15 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.6/ว36 ลงวันที่ 11 ม.ค.61 เรื่อง ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์การใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับมอบเป็นของขวัญ ของฝาก วันปีใหม่ พ.ศ.2561”

11 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด