หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/ว1530 ลว 18 ธ.ค.61 เรื่องให้จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (17 จังหวัดภาคเหนือดังแนบ)

19 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/; 1510 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC) ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด

13 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0408.5/ว1496 ลว 7 ธ.ค.61 เรื่องกิจกรรมสร้างความเชื่อมโยงหน่วยงานร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับอาหารถิ่นรสไทยแท้ (20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

11 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด