หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๖/ว ๑๕๑๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

04 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๖/ว ๙๐๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ทะเบียนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

04 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด