หนังสือ ที่ มท 0408../ว 1450 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 และโครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

07 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/ 2489 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรโรงเรียน OTOP โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอนแก่น และเชียงใหม่)

06 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด