หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 1782 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง กิจกรรมทดสอบตลาดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ และโครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล

15 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 1695 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารชวนชิม และอาหารถิ่นรสไทยแท้ เข้าร่วมจำหน่ายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

05 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.1/3959 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภท Health & Spa เข้าร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

05 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.1/ว 1694 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภท Health & Spa เข้าร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

05 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด