หนังสือ ที่ มท 0408.7/ว 0070 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

13 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.6/ว 2739 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด

23 ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลด