หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 2280 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP คลัสเตอร์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ โดยโรงเรียน OTOP (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา)

10 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/ว 2285 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินรอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 10)

10 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด