หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 0741 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในเว็บไซต์ www.otoptoday.com

มีนาคม 27, 2563

09.43 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 720 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีนาคม 25, 2563

17.47 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๘.๒/ว ๐๖๙๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สำรวจผลกระทบความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

มีนาคม 23, 2563

14.43 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 670 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ชะลอการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, กาฬสินธุ์, บุรีรัมย์)

มีนาคม 20, 2563

15.55 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/ว 0686 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

มีนาคม 20, 2563

10.03 น.

หนังสือ ที่ มท 0408.6/ว 296 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จังหวัด บันทึกข้อมูลรายได้ OTOP ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2563

มีนาคม 17, 2563

11.36 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 0616 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2563

มีนาคม 12, 2563

15.06 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 0603 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง การผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีนาคม 11, 2563

18.13 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 0605 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ชะลอการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

มีนาคม 11, 2563

13.50 น.