หนังสือ ที่ มท 0408.6/ว 1291 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้พัฒนาการจังหวัดลงนามรับทราบการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับกรมการพัฒนาชุมชน เป็น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) กับ กรมการพัฒนาชุมชน

21 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.2/ว 1250 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

18 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/ว 1261 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster ผลิตภัณฑ์

18 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/ว 1238 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด และกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

14 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.2/ว 1152 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 2/2561

06 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด