หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๓/ว ๐๕๐๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลเยาวชนฯ เพื่อดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ลงเว็ปไซด์สำนักฯ ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

20 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด