หนังสือ ที่ มท 0408.4/ว 2190 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ในการเข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์

06 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 2129 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”

25 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด