หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๔/ว ๐๙๙๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

29 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด