หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๓/ว ๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักธุรกิจ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

01 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.6/ว 828 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตามโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดและประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

26 เม.ย. 2560
ดาวน์โหลด