ข่าว
ประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนใสสะอาด

“พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2562”

 

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนใสสะอาด
    >>> คำสั่งสภวที่ 9-2562 ใสสะอาด

 

  • การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวความคิดการจัดงาน OTOP Midyear 2019

>>> ข้อเสนอการจัดงาน OTOP Midyear 2019 4 ก.พ.62

>>> หนังสือเชิญประชุมคุณชลิดา จันทร์สิริพงศ์

>>> หนังสือเชิญประชุมคุณประวิช สุขุม

>>> หนังสือเชิญประชุมดร ธนภน วัฒนกุล

>>> หนังสือเชิญประชุมนายสักกฉัฐ ศิวะบวร

 

*******************************************************************************************

“พัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี2561”

  • แนวทางการทำงาน Job Discription งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561

 job description otop ศิลปาชีพ แก้ไข180761

  • แนวทางการปฏิบัติในการยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในไตรมาส 4

  • แนวทางปฏิบัติในการยืมเงิน

แนวทางปฏิบัติในการยืมเงิน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)