ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร


นายสุรศักดิ์ อักษรกุล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสากิจชุมชน

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือสั่งการ/คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่ง