ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร


นายสมปอง อาจณรงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสากิจชุมชน

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

คลังสื่อ

หนังสือสั่งการ/คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่ง