นักการตลาดรุ่นใหม่

@สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง War Room กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) และการดำเนินงาน www.OTOPTODAY.com
Facebook Fanpage : OTOP TODAY โอทอปทูเดย์ และกลุ่ม Face book : OTOP TODAY ฝากร้านขายของ โดยการดำเนินโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จะดำเนินการในทุกจังหวัดและส่วนกลาง โดยการเปิดรับสมัคร “นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)” จำนวน 237 คน แบ่งตามระดับขนาดของจังหวัด 3 ขนาด ดังนี้
1.จังหวัดที่มีไม่เกิน 8 อำเภอ จำนวน 30 จังหวัด อัตราจ้างจังหวัดละ 2 คน รวม 60 คน
2.จังหวัดที่มี 9 – 15 อำเภอ จำนวน 29 จังหวัด อัตราจ้างจังหวัดละ 3 คน รวม 87 คน
3.จังหวัดที่มี 16 อำเภอขึ้นไป จำนวน 17 จังหวัด อัตราจ้างจังหวัดละ 5 คน รวม 85 คน
4. ส่วนกลาง จำนวน 5 คน
มีระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2563 (4 เดือน 20 วัน) อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนจากกองคลัง ผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
…ทีมประชาสัมพันธ์ สภว.

(Visited 1 times, 1 visits today)