แนวทางการดำเนินโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

@สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง War Room กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการที่รับผิดชอบงาน และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้มีการมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำตลาดออนไลน์ให้บรรลุเป้าหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของนักการตลาดรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดด้วย
ทั้งนี้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

…ทีมประชาสัมพันธ์ สภว.

เอกสารประกอบ นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP (Conference 21 พ.ค.63)

(Visited 1 times, 1 visits today)