การขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.20 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ประชุมหารือร่วมกับ ดร.ธนภณ วัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กอ.นตผ. และนายสักกฉัฐ ศิวะบวร ในการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้ยึดพื้นที่ชุมชนเป้าหมายเป็นหลักในการขับเคลื่อน OTOP ในภาพรวม ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ การตลาด เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนอย่างแท้จริง

(Visited 1 times, 1 visits today)