🐘🐘 พช. พาทัวร์ 2 วัน 1 คืน เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ “หมู่บ้านคชานุรักษ์ คลองตาอิน จังหวัดจันทบุรี”🏃‍♂️🏃‍♀️

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่หมู่บ้านคชานุรักษ์บ้านคลองตาอิน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนิ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวและร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านคลองตาอิน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564

⭐️นางสาวกาญจนา ทองเกษม กล่าวว่า "กรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย โดยธุรกิจการท่องเที่ยวถือว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศจากการดำเนินการที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน ผลักดันให้ทุกจังหวัดดึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะในแง่ของภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ออกมาเป็นจุดขาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นทางเลือกในการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเป็นเรื่องราวของกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค ทำให้พี่น้องชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3,680 ชุมชน โดยสร้างชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและขายสินค้าในชุมชนจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม มาสร้างสรรค์มูลค่าการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว ด้วยการสร้างองค์ความรู้ เสริมทักษะ ใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการบูรณาการแก้ไขปัญหา การสร้างผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและเพื่อให้คนและช้างป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล"

⭐️นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
กล่าวว่า "บ้านคลองตาอิน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี เป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์แห่งแรก ที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดการตนเอง 1 ใน 8 หมู่บ้านคชานุรักษ์ จาก 5 จังหวัด ที่มีความโดดเด่นในเชิงนิเวศธรรมชาติ มีคลองตาอินและเขื่อนไร่ขจรวงศ์ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผลไม้ส่งออกต่างประเทศ การรวมกลุ่มพัฒนาวัตถุดิบในชุมชนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในชุมชน สามารถสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติในการศึกษาธรรมชาติตามรอยเท้าช้าง กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ Local Alike ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน ทั้งในแบบ One-Day Trip หรือแพคเกจทัวร์แบบค้างคืน ได้มองเห็นศักยภาพของชุมชนบ้านคลองตาอิน ที่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีเอกลักษณ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์บ้านคลองตาอินหมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องราวการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมทริปนำร่องเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านคลองตาอิน จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวทั้ง 15 คน จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในการปรับตัวเรียนรู้การดำเนินชีวิตกับช้างป่าอย่างเข้าใจ วิถีชาวสวนผลไม้ และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และให้ความมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)" โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินภายใต้การปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้ร่วมทริปก่อนออกเดินทาง ,พนักงานสวมหน้ากากขณะปฏิบัติการ ,มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์บริการ ,รักษาระยะห่างขณะทำกิจกรรม, ลานกิจกรรมเป็นที่โล่งกว้าง ไม่แออัด ,ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบ่อย ๆ ฯลฯ

#พัชรสุธาคชานุรักษ์ #คชานุรักษ์ #คนรักช้าง

#กรมการพัฒนาชุมชน

#localalike

#ชมรมท่องเที่ยวคชานุรักษ์บ้านคลองตาอิน

#เพื่อให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

(Visited 1 times, 1 visits today)