นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2564
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยมีวาระเรื่องพิจารณาสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายช่องทางการตลาด (SF 7) ซึ่งแบ่งเป็น 4 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
แนวทางที่ 2 สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กระชายดำ ทั้งในและต่างประเทศ
แนวทางที่ 3 กระตุ้นการจัดจำหน่ายและผลักดันเชื่อมโยงเข้าสู่ช่องทางตลาดให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในและต่างประเทศ
แนวทางที่ 4 เน้นการตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
และประเด็นการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน (SF 8) ซึ่งแบ่งเป็น 2 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 การผลักดันให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มสมุนไพรมากขึ้น
แนวทางที่ 2 การขยายส่งเสริมการเข้าถึงผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ

ในการนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการตลาดสมุนไพร ในการจัดงานแสดงสินค้า ทั้งงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19, OTOP CITY , ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระ บารมี ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนในการจัดสรรพื้นที่แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายมาโดยตลอด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)