พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วันที่ 1 เมษายน 2564

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานทอดผ้าป่า พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐภาคเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณพิธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระเมตตาประกอบพิธีรับผ้าป่าและประทานเงินผ้าป่าทั้งหมดจำนวน 2,599,110 บาทแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยก่อนจะเริ่มพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล

ในการนี้นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ได้นำผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิมร่วมเลี้ยงอาหารผู้ร่วมเข้าพิธี จำนวน 5 ร้าน ประกอบด้วย 1.น้ำผึ้งมะนาวธรรมรส จังหวัดชัยนาท 2.กาแฟโกปี๊บ้านทองอินทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3.ซาลาเปาเจ๊ติ่ง จังหวัดนะนอง 4.ชาชักจังหวัดสตูล และ 5.กระเพาะปลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)