โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ คุณธนันท์รัฐ ธนเสฎฐการย์ รองประธานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้เชี่ยวชาญผ้าพื้นเมืองผู้ก่อตั้ง และนักออกแบบแบรนด์ Wisharawish คุณณัฐธิดา พละศักดิ์ อาจารย์คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสธน ตันตรากรณ์ รองบรรณาธิการ นิตยสารโว้ก ประเทศไทย คุณตะวัน ก้อนแก้ว ผู้ช่วยบรรณาธิการแฟชั่น นิตยสารโว้ก ประเทศไทย คุณจิรัฎฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแบรนด์ Sanshai Vogue Style Director ตลอดจนพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ทั้ง 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 51 กลุ่ม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ 2)พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมเป็นที่ต้องการ ของตลาด 3)ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ที่สามารถนำไปออกแบบตัดเย็บให้ทันสมัย สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ทุกเพศทุกวัย

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกาย และงานหัตถกรรมชุมชนในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/ผลิตภัณฑ์ และมีการให้คำปรึกษา (Coaching) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีคุณภาพ เทรนด์สีสัน เทรนด์แฟชั่นผ้าไทย การออกแบบคอลเลคชั่นผ้าไทยให้ร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส การเลือกใช้เส้นใยที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้คำแนะนำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50 กลุ่ม/ราย และรายงานผลการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งในกิจกรรมวันนี้มียอดจำหน่าย 234,645 บาท สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานที่ได้รับชมผลิตภัณฑ์ที่งดงามตระการตา และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

สำหรับโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP มีความเป็นมาโดย จากข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ ปี 2563 พบว่ามีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกายทั่วประเทศ จำนวนกว่า 10,000 กลุ่ม/ราย ที่ผลิตผ้าทอ และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งยังต้องส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการขยายตลาดผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศให้กว้างขวางขึ้น จำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาขับเคลื่อน อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การพัฒนายกกระดับมาตรฐานสินค้าให้เข้ากับสากลพัฒนาการผลิต การออกแบบดีไซน์ แพทเทิร์น การตัดเย็บ และการพัฒนาไปสู่สินค้าประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับ จากการเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนใน 3 ภูมิภาค ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมการทอผ้าของไทย และทรงมีพระวินิจฉัยแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนใน 3 ภูมิภาค จำนวน 195 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงทรงแนะการพัฒนาลวดลายผ้าแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย ทรงมีพระปฏิสันถารย่างเป็นกันเองกับชาวบ้านในชุมชนด้วยทรงห่วงใยและต้องการพัฒนาคุณภาพผ้าของชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน สำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนต้นแบบการทอผ้า และการพัฒนายกระดับผ้าไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การให้ความรู้การทอผ้า การฟอก ย้อมสีธรรมชาติ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองตลาดผู้บริโภคเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมผลิตภัณฑ์ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งโดยมากเป็นกลุ่มผู้มี่มีรายได้สูงนิยมเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบรด์เนม ราคาแพง ตัดเย็บประณีต ทันสมัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าให้เป็นพรีเมี่ยมเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงนิยมสินค้าแบรนด์เนม จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ส่งเสริมภาคลักษณ์ และประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP ขึ้น

ที่มา : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี…

(Visited 1 times, 1 visits today)