ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง)

กรม พช. บุกเยือน มหานครแห่ง “โคก หนอง นา” จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) อ.สว่างวีระวงศ์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ขจัดความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วย นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางรัชดาวรรณ คำเอี่ยม พัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ นางสาวสุนันทา พุสิงห์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงาน

ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งเมื่อปี 2518 โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับบริจาคที่ดินทั้งหมด 50 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารฝึกอบรมและมีเจ้าหน้าที่ดูแล ตั้งอยู่ในเขตบ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อปี 2556 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างวีระวงศ์ และได้มอบหมายให้จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ แผนผังการใช้ศูนย์สารภี และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและระเบียบข้อบังคับของศูนย์ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2560 กรมการพัฒนาชุมชน มีแนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ให้เป็นต้นแบบบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พัฒนาศูนย์ฯ ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีนโยบายให้ศูนย์ฯ ดำเนินการปรับพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และมีกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น

ในการนี้ นางรัชดาวรรณ คำเอี่ยม พัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ จากกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมให้ข้อมูลการศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) ว่าปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ รวมถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ เช่น อาชีพการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนเครื่องกระเทาะเมล็ด และหลักการในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ เพื่อมุ่งสู่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการแข่งขัน และการพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดซึ่งปัจจุบันประสบปัญญาคือเห็ดติดเชื้อรา เนื่องจากมีการเลี้ยงปศุสัตว์ติดกับโรงเรือนเพาะเห็ด ในส่วนของกิจกรรมที่น่าสนใจนั้น ทางศูนย์ฯ ได้มีการทำโครงการ 1 พัฒนากร 1 คนงาน เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงปลาในบ่อด้วย

โอกาสนี้ นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และคณะ ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) เพื่อให้เป็นศูนย์ขจัดความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยขอรับการสนับสนุนนายช่าง จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ในการออกแบบ วางแผน ในการใช้พื้นที่ รวมถึงให้ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้สำหรับย้อมสีธรรมชาติ และการออกแบบบ่อน้ำ 1 บ่อ เพื่อทำต้นแบบการทำคลองไส้ไก่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” เนื่องจากพบว่าพื้นที่รอบศูนย์ฯ เป็นดินทราย และมีปัญหาดินขาดแคลนน้ำ จึงแนะนำให้ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลน้ำ เขต 11 อุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้และตรวจสอบหาตาน้ำเพื่อขุดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี เพื่อหาทางพัฒนาที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวบ้านใหม่สารภีเพื่อป็นศูนย์ขจัดความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)