ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฎดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)