ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และพื้นที่ให้บริการประชาชน ตามลิงก์ https://www.traffy.in.th/?page_id=27667 เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวังรักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วม และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.anticor.moi.go.th

 

(Visited 1 times, 1 visits today)