บุคลากร

นายสมปอง อาจณรงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางรุ่งนภา วงศ์ชัยสัมฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิวสา ธนาพลภิญโญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอัดนัน สะอุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปทุมพร หมั่นทำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตนา ขุนเคว็จ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอรกัญญา กันภัย

พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว)

กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นางสาวกาญจนา ทองเกษม

ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นายมรุต ภูมิมี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวแพรวพรรณ พุกพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวณัฐนิช อินทสระ

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายจิรวัฒน์ เพิ่มทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภัทรพร เอื้ออิสระวิมล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอาทร วีระเศรษฐกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอิศเรศ มนต์ทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นางสาวดวงนภา สงฆ์ประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปราณี ทองแท่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนวพร พิมพา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายคณาวุฒิ เกตุชู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภูษณิศา สุวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

นางสาววันดี ศรีขวัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปวิตรี อังกุลดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

นายอนุชิต โอชัยกุล

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

ว่าที่ร้อยตรีอัครพล จิตจักร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัลยวรรธน์ จันทร์อ่วม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

นางสาวภัทรลภา สุริโย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

นายกิตติทัศน์ นาสรร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุมิตร พันเรืองเดช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอิสรา ปิ่นแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 2 times, 1 visits today)