บุคลากร

นายวรงค์ แสงเมือง

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นางสาวกาญจนา ทองเกษม

ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นางณัฎฐ์พิชญา แหวนสูงเนิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวแพรวพรรณ พุกพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวณัฐนิช อินทสระ

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายจิรวัฒน์ เพิ่มทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ ล่ำงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอาทร วีระเศรษฐกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิริวรรณ อวยชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศรัญญา สืบสายหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นางสาวนวพร พิมพา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอาชีวะ เยี่ยมแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

นางสาวภัทรลภา สุริโย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายสุรศักดิ์ พรหมชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจันทรา เฮงสมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปวิตรี อังกุลดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

นายอนุชิต โอชัยกุล

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

นายคณาวุฒิ เกตุชู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพินัยลักษณ์ ก้อนมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนขำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวิษณุ สำรวญหันต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอิสรา ปิ่นแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปราณี ทองแท่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางรุ่งนภา วงศ์ชัยสัมฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิวสา ธนาพลภิญโญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอัดนัน สะอุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวภวิกา จันทร์ปรุง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอรกัญญา กันภัย

พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว)

(Visited 2 times, 1 visits today)