บุคลากร

นายวรงค์ แสงเมือง

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นวภัทร หอมหวล
ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
0-2141-6074

นางณัฎฐ์พิชญา แหวนสูงเนิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6383

นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
02-141-6064

นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
02-141-6076

นางสาวแพรวพรรณ พุกพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6070

กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวริตยา รอดนิ่ม
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
0-2141-6054

นายจิรวัฒน์ เพิ่มทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6073

นายอาทร วีระเศรษฐกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6087

นางสาวสิริวรรณ อวยชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6088

นายณัฐพล บุญเจริญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6050

นางสาวศรัญญา สืบสายหาญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6075

นายปณัย สารทรัพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6093

กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
0-2141-6051

นายสุภกิจน์ หมุนขำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6312

นางสาวนวพร พิมพา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6086

นางสาวจันทรา เฮงสมบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6382

นายวสันต์ สัญจร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6058

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

นางสาวภัทรลภา สุริโย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
0-2141-6060

นายสุรศักดิ์ พรหมชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6085

นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6063

กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

นายอนุชิต โอชัยกุล
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด
0-2141-6077

นายคณาวุฒิ เกตุชู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6052

นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6067

นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
02-141-6068

นางสาวพินัยลักษณ์ ก้อนมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6102

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนขำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
0-2142-7516

นางสาวสุดารัตน์ ล่ำงาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนขำนาญการ
0-2141-6101

นายวิษณุ สำรวญหันต์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6101

นางสาวปวิตรี อังกุลดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6069

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปราณี ทองแท่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0-2141-6055

นางรุ่งนภา วงศ์ชัยสัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-2141-6057

นางสาวจิวสา ธนาพลภิญโญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-2141-6079

นายอัดนัน สะอุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-2141-6083

นางสาวปทุมพร หมั่นทำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-2141-6095

นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0-2141-6059

นางสาวภวิกา จันทร์ปรุง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0-2141-6050

นางสาวอรกัญญา กันภัย
พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว)

(Visited 2 times, 1 visits today)