บุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

0-2141-6005

นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

0-2141-6528

กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นางสาวนวภัทร หอมหวล
ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
0-2141-6074

นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
02-141-6064

นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
02-141-6076

นางสาวแพรวพรรณ พุกพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6070

นายกรวิชญ์ พรหมสีลาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6383

กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวริตยา รอดนิ่ม
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
0-2141-6054

นายจิรวัฒน์ เพิ่มทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6073

นางสาวณัฎฐ์พิชญา ยะใหม่วงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6093

นางสาวชลทิชา เหมวรชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6087

นางสาวศรัญญา สืบสายหาญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6075

นางสาวศิตาภรณ์ โสวัตร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0-2141-6088

นายพีรวัฒน์ กองพรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6381

กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นางสาวนวพร พิมพา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6086

นางสาวจันทรา เฮงสมบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6382

นายวสันต์ สัญจร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6058

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

นางสาวภัทรลภา สุริโย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
0-2141-6051

นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6063

นางสาวภูษณิศา สุวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6067

นายคณิตพงษ์ นาคกระแสร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6085

นางสาวพิรงรอง วงศ์เมือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6081

กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

นายอนุชิต โอชัยกุล
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด
0-2141-6077

นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6090

นายคณาวุฒิ เกตุชู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6052

นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
02-141-6068

นางสาวพินัยลักษณ์ ก้อนมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6102

นายภูวดิท สื่อสกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6062

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นายเกรียงไกร กลิ่นหอม
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
0-2142-7516

นางสาวปวิตรี อังกุลดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6069

นางสาวปทิดา ภิรมย์โคร่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6091

นางสาวนฤมล ปัจฉิม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6101

นางสาวกัลยวรรธน์ จันทร์อ่วม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6060

นางสาวพัชรีรัตน์ นาวา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2142-7517

ฝ่ายอำนวยการ

นายสุภกิจน์ หมุนขำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0-2141-6055

นางรุ่งนภา วงศ์ชัยสัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-2141-6057

นางสาวจิวสา ธนาพลภิญโญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-2141-6079

นายอัดนัน สะอุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-2141-6083

นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0-2141-6059

นางสาวอรกัญญา กันภัย
พนักงานทำความสะอาด

(Visited 2 times, 1 visits today)