บุคลากร

ผอ.วรงค์-2.jpg

นายวรงค์ แสงเมือง

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

0-2141-6005

กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

4AC8FA14-C8C3-4A7D-8DE7-634A709AF8623.jpg

นวภัทร หอมหวล
ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
0-2141-6074

ตุ๊กตา-1.jpg

นางณัฎฐ์พิชญา แหวนสูงเนิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6383

รูปบุคลากร-สำนัก_๒๐๐๑๒๑_0019-1.jpg

นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
02-141-6064

S__5603382.jpg

นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
02-141-6076

หญิง-01.jpg

นางสาวนฤมล ปัจฉิม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6381

รูปบุคลากร-สำนัก_๒๐๐๑๒๑_0018.jpg

นางสาวแพรวพรรณ พุกพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6070

02ประสานแผน-07-นส.พัชรีรัตน์-นาวา.jpg

นางสาวพัชรีรัตน์ นาวา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2142-7517

กรวิชญ์.jpg

นายกรวิชญ์ พรหมสีลาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6084

กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

1271224.jpg

นางสาวริตยา รอดนิ่ม
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
0-2141-6054

รูปบุคลากร-สำนัก_๒๐๐๑๒๙_0038.jpg

นายจิรวัฒน์ เพิ่มทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6073

S__5357573.jpg

นายอาทร วีระเศรษฐกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6087

LINE_ALBUM_2565-03ภูมิปัญญา_๒๒๐๔๑๗_3.jpg

นายณัฐพล บุญเจริญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6050

ศรัญญา.jpg

นางสาวศรัญญา สืบสายหาญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6075

น้องต่าย-01.jpg

นางสาวศิตาภรณ์ โสวัตร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6088

น้องพีรวัฒน์-01.jpg

นายพีรวัฒน์ กองพรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6093

กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

QD-อยุธยา_๒๐๑๑๒๔_30.jpg

นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
0-2141-6051

LINE_ALBUM_2565-04ผู้ประกอบการ_๒๒๐๔๑๗_311.jpg

นายสุภกิจน์ หมุนขำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6312

S__5603368111.jpg

นางสาวนวพร พิมพา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6086

LINE_ALBUM_2565-04ผู้ประกอบการ_๒๒๐๔๑๗_1123456.jpg

นางสาวจันทรา เฮงสมบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6382

LINE_ALBUM_2565-04ผู้ประกอบการ_๒๒๐๔๑๗_01111.jpg

นายวสันต์ สัญจร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6058

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

S__5603364.jpg

นางสาวภัทรลภา สุริโย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
0-2141-6060

S__20029505.jpg

นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6063

คณิตพงษ์-01.jpg

นายคณิตพงษ์ นาคกระแสร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6085

กุ้ง-01.jpg

นางสาวพิรงรอง วงศ์เมือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6081

กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

LINE_ALBUM_2565-06กลุ่มการตลาด_๒๒๐๔๑๗_5.jpg

นายอนุชิต โอชัยกุล
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด
0-2141-6077

06ตลาด-02-นส.ฌานิฎา-ศรีสิทธิชัยสกุล-01.jpg

นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6090

LINE_ALBUM_2565-06กลุ่มการตลาด_๒๒๐๔๑๗_3.jpg

นายคณาวุฒิ เกตุชู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6052

LINE_ALBUM_2565-06กลุ่มการตลาด_๒๒๐๔๑๗_1.jpg

นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6067

LINE_ALBUM_2565-06กลุ่มการตลาด_๒๒๐๔๑๗_2.jpg

นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
02-141-6068

LINE_ALBUM_2565-06กลุ่มการตลาด_๒๒๐๔๑๗_0.jpg

นางสาวพินัยลักษณ์ ก้อนมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6102

06ตลาด-07-นายบรรณวิชญ์-สมบุญ-.jpg

นายบรรณวิชญ์ สมบุญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0-2141-6062

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

S__5603419.jpg

นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
0-2142-7516

1704.jpg

นายวิษณุ สำรวญหันต์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6101

ปอ.jpg

นางสาวปวิตรี อังกุลดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-2141-6069

ฝ่ายอำนวยการ

LINE_ALBUM_2565-01ฝ่ายอำนวยการ_๒๒๐๔๑๗_7.jpg

นางสาวปราณี ทองแท่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0-2141-6055

นางสาวปราณี ทองแท่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0-2141-6055

LINE_ALBUM_2565-01ฝ่ายอำนวยการ_๒๒๐๔๑๗_66.jpg

นางรุ่งนภา วงศ์ชัยสัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-2141-6057

LINE_ALBUM_2565-01ฝ่ายอำนวยการ_๒๒๐๔๑๗_55.jpg

นางสาวจิวสา ธนาพลภิญโญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-2141-6079

LINE_ALBUM_2565-01ฝ่ายอำนวยการ_๒๒๐๔๑๗_33-217x300.jpg

นายอัดนัน สะอุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-2141-6083

LINE_ALBUM_2565-01ฝ่ายอำนวยการ_๒๒๐๔๑๗_4.jpg

นางสาวปทุมพร หมั่นทำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-2141-6095

LINE_ALBUM_2565-01ฝ่ายอำนวยการ_๒๒๐๔๑๗_2.jpg

นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0-2141-6059

เจี๊ยบ.jpg

นางสาวภวิกา จันทร์ปรุง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0-2141-6050

LINE_ALBUM_2565-01ฝ่ายอำนวยการ_๒๒๐๔๑๗_0.jpg

นางสาวอรกัญญา กันภัย
พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว)

(Visited 2 times, 1 visits today)