บุคลากร

นายวรงค์ แสงเมือง

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

นายสมปอง อาจณรงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

ฝ่ายอำนวยการ

นางสายฝน เทียนงาม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางรุ่งนภา วงศ์ชัยสัมฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิวสา ธนาพลภิญโญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอัดนัน สะอุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจันทรา เฮงสมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวภวิกา จันทร์ปรุง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอรกัญญา กันภัย

พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว)

กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นางสาวกาญจนา ทองเกษม

ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นางณัฎฐ์พิชญา แหวนสูงเนิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวแพรวพรรณ พุกพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวณัฐนิช อินทสระ

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายจิรวัฒน์ เพิ่มทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอาทร วีระเศรษฐกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอิศเรศ มนต์ทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

นางสาวดวงนภา สงฆ์ประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปราณี ทองแท่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนวพร พิมพา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปวิตรี อังกุลดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

นายอนุชิต โอชัยกุล

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

นายคณาวุฒิ เกตุชู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

นางสาวสุดารัตน์ ล่ำงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอิสรา ปิ่นแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 2 times, 1 visits today)