อำนาจหน้าที่

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 842/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการและประสานงานโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมผู้ประกอบการ และบริการของชุมชน การสร้างสรรค์นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการด้านการตลาดส่งเสริมชุมชนจัดการท่องเที่ยว ดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหา บูรณาการความร่วมมือการพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้มอบหมาย

โดยแบ่งโครงสร้างภายใน ออกเป็น 6 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี้

  1. กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
  2. กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
  4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  5. กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด
  6. กลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
  7. ฝ่ายอำนวยการ

1. กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ประสานแผน ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ประสานการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ กำกับดูแล ควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายทุกระดับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ วิธีการ แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกย่อง เชิดชู และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำระบบข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ วิธีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพจัดทำและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเป็นนักการตลาด ส่งเสริมพัฒนารูปแบบการจัดการและสร้างเครือข่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ วิธีการ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนให้ได้มาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน ดำเนินเกี่ยวกับการคัดสรร พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย รูปแบบการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่า แสวงหาลูกค้าใหม่ วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด ส่งเสริมช่องทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการตลาด ประสานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการดำเนินงานสร้างนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน รูปแบบ Trader และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

6. กลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการส่งเสริมชุมชนจัดการท่องเที่ยวตามแนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม และบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ทุนชุมชนทั้งเสน่ห์ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโดยใช้กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือการพัฒนาเชิงพื้นที่ในทุกมิติการพัฒนาด้วยแนวคิดการใช้นวัตกรรมและวิถีชีวิตชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ และภูมิสังคมเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงบริการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างรายได้แก่ชุมชน กำหนดและพัฒนามาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นการยกระดับ BRAN OTOP สู่สากล และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดความคล่องตัว และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานควบคุมภายใน งานบริหารความเสี่ยง งานจัดการข้อร้องเรียน งานพัฒนาประสิทธิภาพ งานพัฒนาชุมชนใสสะอาด งานจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ

1)อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2)พัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3)ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
4)ส่งเสริมช่องทางการตลาด
5)พัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว

(Visited 1 times, 1 visits today)