Basic

การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รายใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

เนื้อหาประกอบด้วย การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP), การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP, โอกาสที่ได้รับจากการเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

 

การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

การจัดทำแผนธุรกิจ

เนื้อหาประกอบด้วย การวิเคราะห์กลุ่ม/องค์กร,แผนการบริหารจัดการ, แผนการเงิน, แผนการผลิต, แผนการตลาด, แผนธุรกิจ, แผนประเมินความเสี่ยง

 

ต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ด้วยการตลาดนำการผลิต

(Visited 1 times, 1 visits today)