ติดต่อเรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

โทรศัพท์

0 2141 6057

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ชั้น 5  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ฝั่งทิศใต้)
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
12130

(Visited 1 times, 1 visits today)