หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0508.4/ว 1224  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการ OTOP Midyear 2020 กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0508.4/ว 1224 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการ OTOP Midyear 2020 กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

29 พฤษภาคม 2563 /

14:29 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1220 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กลับส่วนกลาง (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1220 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กลับส่วนกลาง (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด)

29 พฤษภาคม 2563 /

10:48 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1220 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กลับส่วนกลาง (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1220 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กลับส่วนกลาง (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด)

29 พฤษภาคม 2563 /

10:45 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.4/2761 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

หนังสือ ที่ มท 0408.4/2761 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

29 พฤษภาคม 2563 /

10:41 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1167 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 24 จังหวัด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1167 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 24 จังหวัด)

25 พฤษภาคม 2563 /

17:04 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1173 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1173 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด)

25 พฤษภาคม 2563 /

17:03 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1174 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1174 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด)

25 พฤษภาคม 2563 /

17:02 น. /

ดาวน์โหลด