ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

07 เมษายน 2564 /

16:47 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

05 เมษายน 2564 /

17:56 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 903 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 903 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

05 เมษายน 2564 /

09:51 น. /

ดาวน์โหลด