หนังสือ ที่ มท 0408.6/ว 1660 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายภาครัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือ ที่ มท 0408.6/ว 1660 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายภาครัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

17 มิถุนายน 2564 /

11:10 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.7/ว 1659 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564  เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) กิจกรรมที่ 2 จัดทำวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

หนังสือ ที่ มท 0408.7/ว 1659 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) กิจกรรมที่ 2 จัดทำวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

16 มิถุนายน 2564 /

16:58 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 1526 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ขอนแก่น, นครราชสีมา)

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 1526 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ขอนแก่น, นครราชสีมา)

11 มิถุนายน 2564 /

10:08 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.3/ว 3557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 3  สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครปฐม และจังหวัดอุบลราชธานี)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.3/ว 3557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครปฐม และจังหวัดอุบลราชธานี)

02 มิถุนายน 2564 /

19:03 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.4/ว 1501 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

หนังสือ ที่ มท 0408.4/ว 1501 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

01 มิถุนายน 2564 /

10:44 น. /

ดาวน์โหลด