หนังสือ ที่ มท 0408.6/ว 270 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ขออนุญาตให้พัฒนาการจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จุดดำเนินการจังหวัดหนองคาย

หนังสือ ที่ มท 0408.6/ว 270 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ขออนุญาตให้พัฒนาการจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จุดดำเนินการจังหวัดหนองคาย

24 มกราคม 2565 /

16:55 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0408.6/ว 256 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 – 2

หนังสือที่ มท 0408.6/ว 256 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 – 2

21 มกราคม 2565 /

15:14 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/ว 8538 ลว 17 ธันวาคม 2546 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูนด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (Train of the trainer) สู่ชุมชน

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/ว 8538 ลว 17 ธันวาคม 2546 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูนด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (Train of the trainer) สู่ชุมชน

17 ธันวาคม 2564 /

21:52 น. /

ดาวน์โหลด