ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

23 พฤศจิกายน 2565 /

13:15 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.2/ว 4192 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

หนังสือ ที่ มท 0408.2/ว 4192 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

22 พฤศจิกายน 2565 /

17:28 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/ว 4159 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านสถานที่ ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/ว 4159 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านสถานที่ ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

22 พฤศจิกายน 2565 /

09:55 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.7/8728 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ     ฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)     กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.7/8728 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์)

15 พฤศจิกายน 2565 /

18:22 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.7/ว 4151 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ     ฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)     กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 49 จังหวัด)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.7/ว 4151 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 49 จังหวัด)

15 พฤศจิกายน 2565 /

18:18 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.3/ว 4152 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การน้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.3/ว 4152 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การน้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

15 พฤศจิกายน 2565 /

16:34 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 4113 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการรวยทรัพย์ รวยสุข จาก Success Cases (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 4113 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการรวยทรัพย์ รวยสุข จาก Success Cases (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

14 พฤศจิกายน 2565 /

10:09 น. /

ดาวน์โหลด