หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.6/ว 828 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตามโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดและประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.6/ว 828 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตามโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดและประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

26 เมษายน 2560 /

01:45 น. /

ดาวน์โหลด