หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๖/ว ๑๕๑๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง  การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๖/ว ๑๕๑๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

04 สิงหาคม 2560 /

08:14 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๖/ว ๙๐๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ทะเบียนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๖/ว ๙๐๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ทะเบียนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

04 สิงหาคม 2560 /

04:09 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 0873 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ประชุมชี้แจงผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 0873 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ประชุมชี้แจงผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

31 กรกฎาคม 2560 /

08:57 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0408.3/ว 1438 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การจัดแสดงผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0408.3/ว 1438 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดแสดงผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

31 กรกฎาคม 2560 /

04:26 น. /

ดาวน์โหลด