หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/4777 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/4777 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

10 กันยายน 2563 /

11:22 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/ว 2047 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/ว 2047 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

10 กันยายน 2563 /

11:15 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/ว 2040 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติราชการของคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานส่งเสริมด้านอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านคชานุรักษ์

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/ว 2040 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติราชการของคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานส่งเสริมด้านอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านคชานุรักษ์

09 กันยายน 2563 /

19:22 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 2010 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. 2563

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 2010 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. 2563

03 กันยายน 2563 /

19:43 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 2005 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลโครงการ OTOP Midyear 2020 ส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 2005 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลโครงการ OTOP Midyear 2020 ส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

03 กันยายน 2563 /

18:51 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/1989 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/1989 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

03 กันยายน 2563 /

15:18 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๘.๗/ว ๑๖๙๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (๙ เส้นทาง ๙ ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๘.๗/ว ๑๖๙๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (๙ เส้นทาง ๙ ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย)

01 กันยายน 2563 /

18:01 น. /

ดาวน์โหลด