หนังสือ ที่ มท 0408.3/520 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรม และโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง)

หนังสือ ที่ มท 0408.3/520 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรม และโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง)

19 มกราคม 2566 /

14:13 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 239 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรม และโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ภาคใต้ ยกเว้นจังหวัดพัทลุง)

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 239 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรม และโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ภาคใต้ ยกเว้นจังหวัดพัทลุง)

19 มกราคม 2566 /

14:12 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.3/519 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรม และโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์)

หนังสือ ที่ มท 0408.3/519 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรม และโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์)

19 มกราคม 2566 /

14:11 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 238 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรม และโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดสกลนคร)

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 238 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรม และโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดสกลนคร)

19 มกราคม 2566 /

14:10 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 156 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง โครงการพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 64 จังหวัด)

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 156 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง โครงการพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 64 จังหวัด)

12 มกราคม 2566 /

16:42 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0404.3/ว 51 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เรื่อง หนังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด)

หนังสือ ที่ มท 0404.3/ว 51 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เรื่อง หนังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด)

12 มกราคม 2566 /

16:36 น. /

ดาวน์โหลด