หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.3/ว 2457 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.3/ว 2457 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

08 กรกฎาคม 2565 /

15:32 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.7/ว 2303 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรา รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนังสือ ที่ มท 0408.7/ว 2303 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรา รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 มิถุนายน 2565 /

09:12 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/4500 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จุดดำเนินการจังหวัดกำแพงเพชร (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/4500 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จุดดำเนินการจังหวัดกำแพงเพชร (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร)

17 มิถุนายน 2565 /

09:20 น. /

ดาวน์โหลด