หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 2174 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 2174 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

23 กันยายน 2563 /

10:44 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/4780 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/4780 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

10 กันยายน 2563 /

11:24 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/4779 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/4779 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น)

10 กันยายน 2563 /

11:23 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/4778 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/4778 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

10 กันยายน 2563 /

11:23 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/4777 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/4777 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

10 กันยายน 2563 /

11:22 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/ว 2047 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.5/ว 2047 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

10 กันยายน 2563 /

11:15 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/ว 2040 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติราชการของคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานส่งเสริมด้านอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านคชานุรักษ์

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/ว 2040 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติราชการของคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานส่งเสริมด้านอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านคชานุรักษ์

09 กันยายน 2563 /

19:22 น. /

ดาวน์โหลด