หนังสือ ที่ มท 0408.7/ว 173 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือ ที่ มท 0408.7/ว 173 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21 มกราคม 2564 /

09:39 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 144 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 144 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

19 มกราคม 2564 /

09:39 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 130 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง การพิจารณาเลือกใช้บริการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการอื่น ๆ ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 130 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง การพิจารณาเลือกใช้บริการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการอื่น ๆ ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

15 มกราคม 2564 /

10:17 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 115 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ หนังสือพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ชื่อหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2022)”

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 115 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ หนังสือพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ชื่อหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2022)”

14 มกราคม 2564 /

15:11 น. /

ดาวน์โหลด