หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 2636 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 2636 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย

15 กันยายน 2564 /

17:28 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/6166 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร)

หนังสือ ที่ มท 0408.5/6166 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร)

15 กันยายน 2564 /

15:39 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 2635 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 2635 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

15 กันยายน 2564 /

15:26 น. /

ดาวน์โหลด