หนังสือ ที่ มท 0408.6/ว 270 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ขออนุญาตให้พัฒนาการจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จุดดำเนินการจังหวัดหนองคาย

หนังสือ ที่ มท 0408.6/ว 270 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ขออนุญาตให้พัฒนาการจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จุดดำเนินการจังหวัดหนองคาย

24 มกราคม 2565 /

16:55 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0408.6/ว 256 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 – 2

หนังสือที่ มท 0408.6/ว 256 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 – 2

21 มกราคม 2565 /

15:14 น. /

ดาวน์โหลด