หนังสือ ที่ มท 0408.7/ว 2303 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรา รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนังสือ ที่ มท 0408.7/ว 2303 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรา รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 มิถุนายน 2565 /

09:12 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/4500 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จุดดำเนินการจังหวัดกำแพงเพชร (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/4500 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง การจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จุดดำเนินการจังหวัดกำแพงเพชร (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร)

17 มิถุนายน 2565 /

09:20 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด มท 0408.2/ว 2183 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จุดดำเนินการจังหวัดกำแพงเพชร (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี)

หนังสือด่วนที่สุด มท 0408.2/ว 2183 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จุดดำเนินการจังหวัดกำแพงเพชร (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี)

17 มิถุนายน 2565 /

09:17 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.3/4498 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.3/4498 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร)

17 มิถุนายน 2565 /

08:27 น. /

ดาวน์โหลด