หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1174 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1174 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด)

25 พฤษภาคม 2563 /

17:02 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/ว 1137 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0408.2/ว 1137 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

19 พฤษภาคม 2563 /

10:47 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

08 พฤษภาคม 2563 /

16:29 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

07 พฤษภาคม 2563 /

15:01 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1050 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง โครงการ OTOP Midyear 2020 กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1050 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง โครงการ OTOP Midyear 2020 กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

05 พฤษภาคม 2563 /

16:51 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.4/ว 1034 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์การประกอบอาชีพของเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือ ที่ มท 0408.4/ว 1034 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์การประกอบอาชีพของเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

05 พฤษภาคม 2563 /

13:34 น. /

ดาวน์โหลด