หนังสือ ที่ มท 0408.4/ว 1968 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงาน Spa & Wellbeing I Convention & Networking ๒๐๒๐ : ภายใต้แนวคิด : Now & Never : ดิสรัปท์…เพื่อฝ่าวิกฤต

หนังสือ ที่ มท 0408.4/ว 1968 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงาน Spa & Wellbeing I Convention & Networking ๒๐๒๐ : ภายใต้แนวคิด : Now & Never : ดิสรัปท์…เพื่อฝ่าวิกฤต

01 กันยายน 2563 /

11:56 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.7/ว 1939 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.7/ว 1939 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE)

29 สิงหาคม 2563 /

16:17 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1916 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1916 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด)

26 สิงหาคม 2563 /

16:33 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1915 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1915 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด)

26 สิงหาคม 2563 /

16:30 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1914 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 24 จังหวัด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1914 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 24 จังหวัด)

26 สิงหาคม 2563 /

16:28 น. /

ดาวน์โหลด