หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 2129 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 2129 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”

25 ตุลาคม 2560 /

12:19 น. /

ดาวน์โหลด