หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 216 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอให้สพจ.49 จังหวัด(ตามแนบ) แจ้งกลุ่มเป้าหมายเดินทางไปรายงานตัวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเปิดร้านค้าออนไลน์

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 216 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอให้สพจ.49 จังหวัด(ตามแนบ) แจ้งกลุ่มเป้าหมายเดินทางไปรายงานตัวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเปิดร้านค้าออนไลน์

14 กุมภาพันธ์ 2561 /

16:50 น. /

ดาวน์โหลด