หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0408.6/ว 262 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ข้อมูลสรุปการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- มกราคม 2561

หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0408.6/ว 262 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ข้อมูลสรุปการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- มกราคม 2561

23 กุมภาพันธ์ 2561 /

16:24 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 241 ลงวันที่ 21 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือสพจ. (40 จังหวัดตามแนบ) ดำเนินการเพิ่มเติมตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 241 ลงวันที่ 21 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือสพจ. (40 จังหวัดตามแนบ) ดำเนินการเพิ่มเติมตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

21 กุมภาพันธ์ 2561 /

10:55 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 220 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำรวจกลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หนังสือ ที่ มท 0408.5/ว 220 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำรวจกลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

15 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:36 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 216 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอให้สพจ.49 จังหวัด(ตามแนบ) แจ้งกลุ่มเป้าหมายเดินทางไปรายงานตัวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเปิดร้านค้าออนไลน์

หนังสือ ที่ มท 0408.3/ว 216 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอให้สพจ.49 จังหวัด(ตามแนบ) แจ้งกลุ่มเป้าหมายเดินทางไปรายงานตัวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเปิดร้านค้าออนไลน์

14 กุมภาพันธ์ 2561 /

16:50 น. /

ดาวน์โหลด