หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๓/ว ๐๖๙๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง กลุ่มผู้ผลิด ผู้ประกอบการ OTOP ที่มียอดจำหน่ายต่ำ ในงาน OTOP Midyear 2017 “BEST LOCAL TO GLOBAL” ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๓/ว ๐๖๙๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง กลุ่มผู้ผลิด ผู้ประกอบการ OTOP ที่มียอดจำหน่ายต่ำ ในงาน OTOP Midyear 2017 “BEST LOCAL TO GLOBAL” ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก

07 มิถุนายน 2560 /

03:55 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๖/ว ๑๑๐๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การนำคณะเยี่ยมชมงาน “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๘.๖/ว ๑๑๐๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การนำคณะเยี่ยมชมงาน “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”

07 มิถุนายน 2560 /

03:53 น. /

ดาวน์โหลด