หนังสือ ที่ มท 0408.7/ว 3414 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบ้ติ (D-HOPE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

หนังสือ ที่ มท 0408.7/ว 3414 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบ้ติ (D-HOPE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

24 November 2564 /

15:52 น. /

ดาวน์โหลด