วีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE 2564)

Scan Tourism: Host vs Guest management /Toolkit ชุมชนปรับตัวนักท่องเที่ยวปรับตาม
ผู้บรรยาย
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน อาจารย์ภาควิชาอนุรักษวิทยา
สาขาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสวนาร่วมกับ
อาจารย์จักรวิดา จันทนวรางกูร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
………………………………………………………………..

Move up marketing การท่องเที่ยวชุมชนขายอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว
คุณชาธร โชคภัทระ
นักสำรวจ นักพัฒนา จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว
Blogger ด้านการท่องเที่ยว
เสวนาร่วมกับ
คุณสุเทพ ช่วยปัญญา
นักสำรวจ นักพัฒนา จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว
Blogger ด้านการถ่ายภาพ
…………………………………………………………………….

Product & Service design
ผู้บรรยาย
คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล
ผู้เชียวชาญด้านกลยุทธ์และการสร้างแบรนด์

– Design Thinking
– Product & Service design
– สร้างสรรค์ยังไงให้โดนใจนักท่องเที่ยว
………………………………………………………………….

Revival for tourism นักท่องเที่ยวมั่นใจ เที่ยวชุมชนไทยปลอดภัยแน่นอน
ผศ.ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ
ผู้อำนวยยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
คณะการจัดการการท่องเที่ยว (GSTM)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

(Visited 1 times, 1 visits today)