การบันทึกภูมิปัญญากลุ่มศิลปประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

11 กันยายน 2563 ผอ. สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้นส.ณัฐนิช อินทสระ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับ จนท. พช. ติดตามสนับสนุนและเก็บข้อมูลจัดทำข้อมูล เพื่อดำเนินการบันทึกภูมิปัญญากลุ่มศิลปประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม บ้าน หนองบัวพัฒนา ม 11 ต บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โดยได้ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากประธานกลุ่มฯ นางหนูจีน ศรีนัมมัง และการอำนวยความสะดวกจาก พัฒนาการอำเภอบัวลาย นายสมยศ ฉันฉายา
เบื้ิองต้น พบภูมิปัญญาการประดิษฐดอกไม้จากรังไหม เช่น ดอกผกากรอง ทานตะวัน ผักเสี้ยนฝรั่ง ลีลาวดี ดาหลา ดอกบัว ดอกคูณ เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)