การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

@สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง War Room กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ให้แก่ พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. การดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้า และรณรงค์กระตุ้น ให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
2. การดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สำหรับคนภายนอกชุมชน สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน และเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด ประกอบด้วย การจัดประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP รวบรวมและตรวจสอบฐานข้อมูล OTOP กลุ่มเป้าหมาย (จำหน่ายได้น้อย/จำหน่ายไม่ได้) จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชน
3. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (9 เส้นทาง 9 ตำนวน มรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 จัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ระดับจังหวัด 50 จังหวัด และกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

…ทีมประชาสัมพันธ์ สภว.

(Visited 1 times, 1 visits today)