กำหนดแผนการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ประชุม ชช. ผอ.ก. ผช. เพื่อทบทวนการดำเนินงาน กำหนดแผนการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2563 โดยมอบภารกิจให้ทุกกลุ่มงานทบทวนฐานข้อมูล รวบรวมผลการดำเนินงาน เร่งรัดการจัดทำโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผน และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้มุ่งหวังให้สำนักฯ ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

(Visited 1 times, 1 visits today)