กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว : ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร

วันที่ 28 ตุลาคม 263 นส.อาภรณ์ เพชรรัตน์ ได้มาตรวจรับงานจ้างการอบรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว : ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน 99 กลุ่ม/ราย มาร่วมอบรม 103 คน/ผลิตภัณฑ์ เกินเป้าหมาย 4 คน/ผลิตภัณฑ์ วิทยากร/เนื้อหาหลักสูตร/สถานที่อบรม ตรงตามข้อเสนอ

(Visited 1 times, 1 visits today)