ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเป้าหมายประเภทผ้า

6 พ.ย. 63 กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเป้าหมายประเภทผ้า ในการถ่ายทำวีดีทัศน์ การนำภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาพัฒนา สร้างสรรค์เป็นผลิตภันฑ์ พื้นถิ่น สร้างอัตลักษณ์วิถีชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและคนในชุมชน โดยการสั่งสมประสบการณ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ สืบสานถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ในการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมทางภูมิปัญญามาผลิตเป็นสินค้า OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้มีคุณภาพมาตราฐาน ส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ และเป็นการ สืบสาน รักษา ภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไป ระหว่างวันที่ 5 -​16 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)