ประชุมหารือ e – marketplace

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ประชุมหารือ e marketplace ร่วมกับ ดร.นิยม สุวรรณเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในครั้งนี้สำนักฯ ได้ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3-5 ดาว เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ วางแผนเพื่อพัฒนาการตลาด OTOP สู่ต่างประเทศ ต่อไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)