พช. เตรียมความพร้อมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนĵm เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และในปีนี้กำหนดทอดผ้าป่าฯ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม ในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท พร้อมกับขอเชิญชวนให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอันเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ กิจกรรมของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมา ได้นำเงินไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีในชนบท ที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยให้ทุนอุปการะ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นประจำทุกปี ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาของประเทศต่อไป กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าช่วยเด็กยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2564 ครบ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากท่านใดสนใจต้องการร่วมบุญ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บัญชีเลขที่ 955-0-02856-9 สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ได้ตลอดทั้งปีเพื่อร่วมกันแบ่งปันสร้างลูกหลานไทยที่ด้อยโอกาสให้มีอนาคตที่ดีร่วมกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)