โครงการสืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม

พช. ยกระดับภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประธานในพิธีเปิด และบรรยายวัตถุประสงค์ของโครงการสืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาและยกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น สร้าคุณค่า มรดกทางวัฒนธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายขยายตลาดสู่ระดับสากล โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านผ้าทอ และการออกแบบ มาให้ความรู้และพัฒนายกระดับผ้าไทย

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจาก 24 จังหวัดภาคกลาง เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)