อธิบดี พช. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนกลาง) ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช.

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนกลาง) โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ ฯ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อมอบนโยบาย การดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ การปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนองงานสถาบันหลักของชาติ โดยมีตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล 3) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 5) การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืน เงินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 6) การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 7) การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 8) การพัฒนาบริการดิจิทัล สำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลทฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” โดยมีการประเมินปีละ 1 ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบการประเมินผล และแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ต่อไป อธิบดีพช. กล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)