อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานรักษา สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมทำบุญตักบาตร แก่พระภิกษุสงฆ์ ตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ที่เชิญชวนข้าราชการทุกกรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมใส่บาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานรักษา สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ซึ่งจะนำความผาสุกมาสู่องค์กร รวมถึงเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีการตรวจเช็คอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง งดการสัมผัส และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา อย่างเคร่งครัด ณ ลานหน้าธนาคารกรุงไทย ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)