อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565  เวลา 06.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จวบจนปัจจุบันยังทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชหฤทัยแน่วแน่ ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระปรีชาญาณ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร์ นับเป็นโชคดีของพวกเราคนไทยและประเทศไทย ที่เรามี “เจ้าฟ้านักพัฒนา”

กรมการพัฒนาชุมชน จึงน้อมสนองพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากพระราชดำริอันมีพื้นฐานจากพระเมตตากรุณาธิคุณ อันได้แก่ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความยั่งยืน การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส และทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในปี พ.ศ.2536 โดยพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นกองทุนแห่งศรัทธาในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ตลอดมากองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด 76 จังหวัด สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่าเรียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกำลังหลักสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)