(Empowerment Evaluation : EE) ภาคใต้

วันที่ 10 กันยายน 2563
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุม
ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินผลการดำเนินชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี แบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE) ภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมาย จาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 111 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบการชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และภาคีการพัฒนา
ดำเนินการในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎ์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)